Dmitri Hvorostovsky
Ivari Ilja
Wednesday, March 27 at 8 PM
Stern Auditorium / Perelman Stage